Informace pro spotřebitele 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů dle ustanovení § 1811 OZ

Provozovatel tímto informuje Uživatele, resp. Klienty, že:

Adresa pro doručování písemností Provozovateli je Czech Digital s.r.o, Kaprova 42/14 110 00 Praha.

Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je: ???

Podlicenční odměna Provozovatele je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše je stanovena Ceníkem dostupným na webových stránkách www.easytimer.cz

Klient je povinen uzavřením PLS uhradit Provozovateli podlicenční odměnu on-line platbou prostřednictvím webové platební brány nebo úhradou na bankovní účet Poskytovatele č. ????., a to s variabilním symbolem, který je uveden v potvrzení doručeném/zobrazeném Klientovi.

Vzhledem k charakteru užívání IS nevznikají Uživateli, resp. Klientovi žádné náklady na dodání.

Ke správnému užívání IS je nutný přístup k internetu prostřednictvím internetového prohlížeče Chrome, Firefox, Edge, Safari, IE, a to vždy v poslední dostupné verzi.

Uživateli, resp. Klientovi nevznikají při užití komunikačních prostředků na dálku vůči Poskytovateli žádné náklady. ??

Údaje o uzavření ZPLS a PLS mezi Uživatelem, resp. Klientem a Provozovatelem jsou uloženy v IS a jsou tak Uživateli, resp. Klientovi dostupné prostřednictvím Provozovatele.

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Proces uzavření smlouvy je uveden ve všeobecných obchodních podmínkách.

Provozovatel dodržuje právní předpisy platné v České republice.

Provozovatel kromě mimosoudního řešení sporů ČOI nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace IS lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem.

Provozovatel v žádném případě negarantuje úspěch podaných žádostí, v jednotlivých řízeních u poskytovatelů příspěvků, dotací apod., kterým jsou žádosti určeny. Stejně tak Provozovatel negarantuje správnost nahraných příloh a potvrzení, jež k žádostem připojuje Uživatel, resp. Klient.

Uživatel, resp. Klient bere na vědomí, že charakter poskytované služby na základě ZPLS a PLS spadá pod ustanovení § 1837 písm. l) OZ, a tedy jako spotřebitel nemá právo odstoupit dle ustanovení § 1829 a násl. OZ od ZPLS či PLS.

Klient je oprávněn reklamovat vady poskytované služby dle VOP.

Definice pojmů:

„Ceník“ je přehled výše podlicenčních odměn za placený přístup dle PLS, jež jsou závislé na časovém příp. objemovém rozsahu udělené podlicence.

„IS“ znamená tu část Informačního systému EasyTimer, který je webovou aplikací, počítačovým programem, umístěným na internetovém portálu Czech Digital na adrese www.easytimer.cz, jež je přístupná po registraci a přihlášení. IS je ve výlučném vlastnictví Czech Digital s.r.o. K jeho užívaní ze strany třetích osob je nutné předchozí uzavření PLS nebo ZPLS.

„Klient“ znamená třetí osobu, která za účelem využívání IS v režimu placeného přístupu uzavřela se Společností PLS. Klientem může být pouze fyzická osoba.

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„PLS“ znamená podlicenční smlouvu určenou pro placený přístup upravenou mj. v ustanovení § 2363 ve vztahu k ustanovení § 2358 a násl. OZ, uzavřenou mezi Klientem a Provozovatelem.

„Podlicenční odměna“ znamená peněžitou odměnu za zřízení Klientského účtu, prostřednictvím něhož má Klient přístup k funkcím IS dle PLS.

„Provozovatel“ 

„Společnost“ znamená obchodní společnost Czech Digital s.r.o, IČO: 24200433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188016.

„Uživatel“ znamená osobu, která za účelem užívání IS v režimu ZP uzavřela se Společností ZPLS. Uživatelem může být pouze fyzická osoba.

„ZP“ znamená zkušební přístup, jež je součástí ZPLS.

„ZPLS“ znamená podlicenční smlouvu určenou pro ZP upravenou mj. v ustanovení § 2363 ve vztahu k ustanovení § 2358 a násl. OZ, uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem.