Ochrana osobních údajů 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

1. Uživatel, resp. Klient tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním Osobních údajů Účastníkem, resp. Klientem poskytnutých prostřednictvím do IS správci, kterým je Provozovatel a souhlasí s tím, aby Osobní údaje Uživatele, resp. Klienta byly Provozovatelem, jeho zaměstnancem a/nebo jím pověřeným obchodním partnerem zpracovány a použity. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou od jeho poskytnutí, nejdéle však na dobu dvou let po zániku účtu Uživatele, resp. Klienta.

2. Uživatelem, resp. Klientem stanovený účel zpracování Osobních údajů Uživatele, resp. Klienta je použití Osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů (Uživateli, resp. Klientovi) prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro marketingové a obchodní potřeby Provozovatelem a jeho smluvních partnerů.

3. V případě, že Uživatel, resp. Klient přímo a účinně zašle Provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Provozovatelem nadále zasílány, je Provozovatel povinen zdržet se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

4. Uživatel, resp. Klient prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a prohlašuje, že všechny Osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

5. Uživatel, resp. Klient prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obchodního vztahu.

6. Provozovatel prohlašuje, že bude Osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nimž disponuje užívacími právy (způsob zpracování), zejména prostřednictvím aplikace IS.

7. Souhlas Uživatele, resp. Klienta je svobodné a vědomé právní jednání, jehož obsahem je svolení subjektu údajů (Uživatele, resp. Klienta) se zpracováním Osobních údajů.

 

8. Výklad pojmů 

„Klient“ znamená fyzickou osobu, která za účelem využívání IS má zájem uzavřít PLS.

„IS“ znamená tu část Informačního systému EasyTimer, který je webovou aplikací, počítačovým programem, umístěným na internetovém portálu Czech Digital s.r.o., na adrese www.easytimer.cz, jež je přístupná po registraci a přihlášení. IS je ve výlučném vlastnictví Czech Digital s.r.o. K jeho užívaní ze strany třetích osob je nutné předchozí uzavření PLS nebo ZPLS.

„Osobní údaje“ znamená osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

„PLS“ znamená podlicenční smlouvu dle VOP.

„Provozovatel“ znamená Společnost, která provozuje IS na základě licenční smlouvy se Spolkem.

„Společnost“ znamená obchodní Czech Digital s.r.o, IČO: 24200433, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188016

 „Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která za účelem využívání IS má zájem uzavřít ZPLS.

„VOP“ znamenají všeobecné obchodní podmínky Společnosti.

„ZPLS“ znamená bezúplatnou podlicenční smlouvu dle VOP.